Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника – колесен багер – товарач за нуждите на Община Девня

Описание

Целта на настоящата обществена поръчка е доставянето на един брой употребявана специализирана техника – колесен багер – товарач за нуждите на Община Девня, съгласно одобрената техническа спецификация на възложителя. Оферираното превозно средство трябва да отговаря напълно на изискванията на възложителя. За целта е необходимо участникът да представи описание с посочените характеристики на оферираната употребявана специализирана техника, покриващо минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, както и снимков материал, с цел сравняване на характеристиките на употребяваната специализирана техника с изискванията на възложителя. Възложителят си запазва правото, ако при приемане на доставената употребявана специализирана техника се констатират неотговарящи параметри от техническото предложение на участника или открити технически неизправности и недостатъци, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

Участникът е длъжен да предаде на възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като удостоверения, свидетелства за регистрация, сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация. Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на специализираната техника са за сметка на възложителя. 

Непредставянето на документи, доказващи съответствието на оферирания автомобил с изискванията на възложителя е основание за отстраняване на участника от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.

Предварително обявление

Техническа спецификация

Съобщения

Съобщение

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка и приложения

Друга полезна информация

Образци на документи

Информация за участие

Обява за събиране на оферти

Проект на договор

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 23.11.2016 г. 14:05:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки