Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Предоставяне на услуги по осигуряване на проводимостта на дерета и отводнителни канали на територията на Община Девня

Описание

Участъците за почистване на дерета и отводнителни канали се намират на територията на община Девня.

Деретата са обрасли с тревиста,  нискостеблена растителност. За развитието на това благоприятства и дебелия наносен слой почва по дъното. В отделни участъци има наличие на битови или строителни отпадъци.

Отводнителните  канали се намират в кв.Девня и кв.Повеляново и са с бетонна облицовка. При дъждове от прилежащите улици, чрез дъждовните шахти и вследствие че са открити канали,  по дъното на коритата се наслагват наноси от  чакъл, пясък, пръст, отпадъци и окапали листа от дърветата по улиците. Вследствие горепосоченото се получават т.нар.тапи в отделни участъци.     

Горепосочените обстоятелства създават условия за значително намаляване на пропускателната способност на коритата на деретата и отводнителните канали.

           За решаването на гореизложените проблеми, необходимите видове работи, се свеждат до изпълнение на следното:

          * Почистване на коритата и скатовете на деретата  и отводнителните канали от отпадъци и самораслата тревна растителност.

          * Изкопаване и премахване на съществуващите наносни пластове от дъното на коритата.

Контакти

инж. Нели Павлова, Началник сектор "Екология и чистота", тел. 0519 47060

Предварително обявление

Обява за събиране на оферти

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Указания за участие

Образци на документи и проект на договор

Заповед за удължаване на срока за представяне на оферти

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 20.11.2017 г. 15:17:00
  • Дата на публикуване в РОП: 20.11.2017 г. 15:30:00
  • Номер в РОП: 9070538
  • Линк към преписката в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки