Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

(ПРЕКРАТЕНА) Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника – колесен багер – товарач за нуждите на Община Девня

Описание

Целта на настоящата обществена поръчка е доставянето на един брой употребявана специализирана техника – колесен багер – товарач за нуждите на Община Девня, съгласно одобрената техническа спецификация на възложителя. Оферираното превозно средство трябва да отговаря напълно на изискванията на възложителя. За целта е необходимо участникът да представи описание с посочените характеристики на оферираната употребявана специализирана техника, покриващо минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, както и снимков материал, с цел сравняване на характеристиките на употребяваната специализирана техника с изискванията на възложителя. Възложителят си запазва правото, ако при приемане на доставената употребявана специализирана техника се констатират неотговарящи параметри от техническото предложение на участника или открити технически неизправности и недостатъци, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

Участникът е длъжен да предаде на възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като удостоверения, свидетелства за регистрация, сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация. Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на специализираната техника са за сметка на възложителя. 

Непредставянето на документи, доказващи съответствието на оферирания автомобил с изискванията на възложителя е основание за отстраняване на участника от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.

Друга полезна информация

Информация за участие

Обява за събиране на оферти

Проект на договор

Образци на документи

Техническа спецификация

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 8.11.2016 г. 16:02:00
  • Дата на публикуване в РОП: 8.11.2016 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки