Профил на купувача

Пазарни консултации

Провеждане на пазарни консултации за ремонт и външно саниране на съществуваща сграда за обществено хранене в кв. Повеляново на гр. Девня

Описание

Съгласно Насоките за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на селските райони“ 2014 – 2020 по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР), община Девня предвижда да кандидатства с проект за ремонт и външно саниране на съществуваща сграда за обществено хранене с идентификатор 20482.307.40.1, находяща се в обл. Варна, общ. Девня, гр. Девня, кв. Повеляново, ул. „Мусала“ №13А, кад. Район 307, пл. №40.

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за предлаганите от представлявания от Вас търговец услуги и доставки с тяхната техническа спецификация.

Моля, офертата да съдържа цялата изискуема информация, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка в непрозрачна опаковка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 25.09.2018 год. 17:00 часа.

Контакти

Кънчо Минчев, Началник отдел ФСМОКХД, тел. 0519 47011

Съобщения

Запитване за оферта

Образци

Инвестиционни проекти

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 17.9.2018 г. 13:41:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки