Профил на купувача

Пазарни консултации

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на нови видове дейности относно изпълнение на СМР по Обособена позиция 2 на обществена поръчка "Строително-монтажни работи в сградата на СУ "Васил Левски" - Девня

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 24.4.2019 г. 15:10:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки