Профил на купувача

Пазарни консултации

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на СМР за Ремонт и външно саниране на сграда НЧ"Христо Ботев - 1927", с. Кипра

Описание

ПОКАНА 
за представяне на оферти

От: Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение №78, представлявана от Донка Йорданова – Заместник-кмет, действаща на основание Заповед № 1002-469/12.11.2019г. на Кмета на Община Девня

До: Всички заинтересовани лица

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля да ни представите Вашите оферти за изпълнение на строително-монтажни работи с предмет „Ремонт и външно саниране на сграда НЧ"Христо Ботев - 1927", с. Кипра“.

Максималната оферирана цена следва да бъде не по-висока от 213 440,36 лева с включен ДДС.

 

Срок за представяне на офертата: 09.04.2020г. 17:00ч.

 

Вашата оферта трябва да съдържа:

1. Наименование, ЕИК и адрес за кореспонденция на оферента.

2. Оферта, съдържаща:

2.1. Обща цена за изпълнение на СМР, с посочване на включения ДДС и попълнена таблица за Количествено-стойностната сметка по ценообразуването.

2.2. Срок за изпълнение на СМР.

2.3. Срок на валидност на офертата.

Друга полезна информация

Количествено-стойностна сметка

Покана за представяне на оферти

Оферта

Оферта

Оферта

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 2.4.2021 г. 11:06:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки