Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

“Ремонт, реконструкция и доизграждане на пазар на ул. Здравец в гр. Девня”

Поръчката предвижда събаряне на съществуващи сгради, изграждане на нови преместваеми обекти от метална конструкция и термопанели, изпълнение на ел. и ВиК инсталации, изхвърляне на строителни отпадъци. Поръчката включва и доставка на беседки, както и необходимите подходи към тях. Конкретните видове и количества СМР са описани в количествената сметка.

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Образци за участие

  • Статус: Открита
  • Публикувано: 8.7.2019 г. 12:19:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки