Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

Поръчката предвижда ремонт на сграда с идентификатор 20482.304.109.1 по КК на гр. Девня, обхващащ изграждане на газово стопанство, подмяна на котел, подмяна на дограма, ремонт на санитарни помещения, подмяна на осветителни тела, ремонт на ВиК и отоплителна инсталации, освежаване на помещения и коридори и др. Предвиден е ремонт на съществуваща ограда. Поръчката включва и доставка на беседки, маси и пейки за обособяване на зони за отдих, както и необходимите подходи към тях. Конкретните видове и количества СМР са описани в количествената сметка.

Контакти

инж. Галина Димитрова, Началник-сектор УТ

Предварително обявление

Образци

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти от потенциалните изпълнители

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 4.4.2019 г. 10:29:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки