Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

ДО

 

„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА” ЕООД, ЕИК 103561242,

гр. Варна 9009, район Младост, ул. Академик Андрей Сахаров № 1, ет. 5,

на вниманието на Ангел Дерменджиев - управител

e-mail: patstroi.varna@gmail.com

 

„СОЛЕЙ 06” ООД, ЕИК 148005887,

гр. Варна 9002, район Приморски, бул. Осми Приморски полк № 83, ет. 2,

на вниманието на Стефан Георгиев Павлов и Веселин Пламенов Фъргов - управители

e-mail: solei06@abv.bg

 

ДЗЗД „САТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП”, ЕИК 176537961,

гр. Варна 9009, район Младост, бул. Сливница № 189,

на вниманието на Живко Николаев Комаров - управител

e-mail: projects@sisgroup.bg

 

 

П О К А Н А

 

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет

“Изграждане на уличен водопровод на бул. Съединение в гр. Девня”

 

 

Уважаеми господа,

 

На основание Заповед на Възложителя с № 1002-401/06.11.2018г., чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗОП и сключеното между нас Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г., отправям настоящата покана за подаване на оферта за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изграждане на уличен водопровод на бул. Съединение в гр. Девня”, при следните условия:

 

1. Кратко описание на предмета на поръчката: Поръчката предвижда доизграждане на уличен водопровод по бул. Съединение в кв. Девня от полиетиленови тръби ф110.

Контакти

инж. Галина Димитрова

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Образци за участие

Съобщение за публично заседание на комисията

Протокол от работата на комисията

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 7.11.2018 г. 15:27:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки