Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

 

ДО

 

„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА” ЕООД, ЕИК 103561242,

гр. Варна 9009, район Младост, ул. Академик Андрей Сахаров № 1, ет. 5,

на вниманието на Ангел Дерменджиев - управител

e-mail: patstroi.varna@gmail.com

 

„СОЛЕЙ 06” ООД, ЕИК 148005887,

гр. Варна 9002, район Приморски, бул. Осми Пирморски полк № 83, ет. 2,

на вниманието на Стефан Георгиев Павлов и Веселин Пламенов Фъргов - управители

e-mail: solei06@abv.bg

 

ДЗЗД „САТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП”, ЕИК 176537961,

гр. Варна 9009, район Младост, бул. Сливница № 189,

на вниманието на Живко Николаев Комаров - управител

e-mail: projects@sisgroup.bg

 

 

П О К А Н А

 

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет

“Изграждане на площадки за сметосъбиране на територията на община Девня”

 

 

Уважаеми господа,

 

На основание Заповед на Възложителя с № 1002-400/06.11.2018г., чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗОП и сключеното между нас Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г., отправям настоящата покана за подаване на оферта за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изграждане на площадки за сметосъбиране на територията на община Девня”, при следните условия:

 

1. Кратко описание на предмета на поръчката: Поръчката предвижда изграждане на бетонни стени с височина 1,5 м. и ширина 0,15 м. на съществуващи  площадки за сметосъбиране и ограждането им с PVC мрежа.

Контакти

инж. Галина Димитрова 0519 47011

Предварително обявление

Образци за участие

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Съобщение за публично заседание на комисията

Протокол от работата на комисията

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 7.11.2018 г. 15:21:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки