Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

ДО

 

„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА” ЕООД, ЕИК 103561242,

гр. Варна 9009, район Младост, ул. Академик Андрей Сахаров № 1, ет. 5,

на вниманието на Ангел Дерменджиев - управител

e-mail: patstroi.varna@gmail.com

 

„СОЛЕЙ 06” ООД, ЕИК 148005887,

гр. Варна 9002, район Приморски, бул. Осми Пирморски полк № 83, ет. 2,

на вниманието на Стефан Георгиев Павлов и Веселин Пламенов Фъргов - управители

e-mail: solei06@abv.bg

 

ДЗЗД „САТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП”, ЕИК 176537961,

гр. Варна 9009, район Младост, бул. Сливница № 189,

на вниманието на Живко Николаев Комаров - управител

e-mail: projects@sisgroup.bg

 

 

П О К А Н А

 

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет

“Изграждане на градски парк „Разсадника“ в град Девня, с външно кабелно електрозахранване 0.4 kV и водопроводно отклонение" в УПИ I-2092 „За парк“, кв.181 по плана на кв. Девня, гр. Девня, по три обособени позиции”

 

 

Уважаеми господа,

 

На основание Заповед на Възложителя с № 1002-399/06.11.2018г., чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗОП и сключеното между нас Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г., отправям настоящата покана за подаване на оферта за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изграждане на градски парк „Разсадника“ в град Девня, с външно кабелно електрозахранване 0.4 kV и водопроводно отклонение" в УПИ I-2092 „За парк“, кв.181 по плана на кв. Девня, гр. Девня, по три обособени позиции”, при следните условия:

 

1. Кратко описание на предмета на поръчката: Поръчката предвижда изграждане на градски парк „Разсадника“ в УПИ I-2092 „За парк“, кв.181 по плана на кв. Девня, гр. Девня, при което следва да бъдат извършени следните дейности, разпределени по обособени позиции на поръчката:

1/ Изграждане на външно кабелно електрозахранване 0.4 kV, водопроводно отклонение и площадкови ел и ВиК мрежи и видеонаблюдение в парк „Разсадника“.

2/ Изграждане на зони за отдих, включващи пешеходни алеи, фонтани и беседки за барбекю в парк „Разсадника“.

3/ Изграждане на велоалея в парк „Разсадника“, доставка и монтаж на парково обзавеждане за детска площадка, скейт парк и градинка за разходка на домашни любимци.

Контакти

инж. Галина Димитрова

тел. 0519 47011

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Образци за участие

Съобщение за публично заседание на комисията

Протокол от работата на комисията

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 7.11.2018 г. 15:13:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки