Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

ДО

 

„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА” ЕООД, ЕИК 103561242,

гр. Варна 9009, район Младост, ул. Академик Андрей Сахаров № 1, ет. 5,

на вниманието на Ангел Дерменджиев - управител

e-mail: patstroi.varna@gmail.com

 

„СОЛЕЙ 06” ООД, ЕИК 148005887,

гр. Варна 9002, район Приморски, бул. Осми Пирморски полк № 83, ет. 2,

на вниманието на Стефан Георгиев Павлов и Веселин Пламенов Фъргов - управители

e-mail: solei06@abv.bg

 

ДЗЗД „САТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП”, ЕИК 176537961,

гр. Варна 9009, район Младост, бул. Сливница № 189,

на вниманието на Живко Николаев Комаров - управител

e-mail: projects@sisgroup.bg

 

 

П О К А Н А

 

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет

"Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Девня по Проект „Красива България“"

 

 

Уважаеми господа,

 

На основание чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗОП и сключеното между нас Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г., отправям настоящата покана за подаване на оферта за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Девня по Проект „Красива България“”, при следните условия:

 

1. Кратко описание на предмета на поръчката: Поръчката предвижда изграждане на асансьор в сградата на Общинска администрация – Девня, на адрес гр. Девня, бул. Съединение № 78. Асансьорът представлява пристройка към съществуващата сграда. Местоположението на асансьора и вратата му към етажа налага преразпределение на някои от леките преградни стени в партера. За осигуряване на осветеност на стълбището е предвидено избиване на отвори и монтиране на три нови прозореца при междинните площадки между етажи 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5.

Подбран е асансьор за 8 лица, 630 кг. с кабина 1,10/1,40 м, с пет спирки, панорамен.  Носещата конструкция е от стоманени профили, замонолитени в стоманобетонна основа и съществуващата стоманобетонна конструкция на сградата. От югоизток и югозапад ограждащите стени са с алуминиева фасадна дограма със стъклопакет. От страната на повдигащите механизми има многослойна обшивка, състояща се както следва отвън навътре: композитен алуминиев панел, изолация от твърди минераловатни плочи, циментофазерни плоскости, монтирани върху металната носеща конструкция. Покривът на асансьора е плосък с общивка от проф. ламарина върху циментофазерни плоскости, с допълнително предвидена топло и хидроизолация.

Конкретните видове и количества СМР са описани в количествената сметка.

Срок за валидност на офертите: един месец, считано от датата на крайния срок за получаването им.

Контакти

инж. Галина Димитрова

тел. 0519 47011

Предварително обявление

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Друга полезна информация

Образци за участие

Техническа спецификация

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 30.8.2018 г. 16:49:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки