Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на тренировъчна зала по борба”

Описание

Поръчката предвижда осъществяване на надзор по време на строителството на тренировъчна зала по борба в имот с идентификатор 20482.501.1143.  В южната част на имота е разположена свободностояща едноетажна сграда на допълващо застрояване, с площ от 271 кв.м. Предвижда се нейното премахване от строителя, като на нейно място ще бъде ситуирана новата тренировъчна зала.

Контакти

инж. Галина Димитрова, Началник сектор УТ

Съобщения

Съобщение за дата и час на отваряне на офертите

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Друга полезна информация

Образци за участие

Техническа спецификация

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 3.9.2021 г. 11:09:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки