Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Извършване на строителен надзор на обект: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“ в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК на гр.Девня

Контакти

инж. Галина Димитрова - началник сектор "УТ" при Община Девня

Предварително обявление

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Съобщения

Съобщение за отваряне на офертите

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществената поръчка

Друга полезна информация

Техническа спецификация

Образци за участие

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 18.8.2020 г. 13:22:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки