Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: “Упражняване на строителен надзор на обект „Строеж на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация”

Описание

Поръчката предвижда осъществяване на надзор по време на строителството на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация. Проектът цели социализация на достъпа до археологически резерват „Античен град Марцианополис“, който е с класификация на археологическа групова недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.

Контакти

арх. Симеон Георгиев - Главен архитект на Община Девня

Съобщения

Съобщение за отваряне на офертите

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Образци за участие

Техническа спецификация

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 28.10.2021 г. 15:06:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки