Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково

Описание

Поръчката предвижда: изграждане на бетонови стъпки за спортни съоръжения; доставка и монтаж на парково осветление; изграждане на водоснабдяване и канализация на парка; озеленяване; озеленяване.

            Място на изпълнение: гр. Девня, кв. Повеляново.

            Конкретните видове и количества СМР са описани в Техническата спецификация, приложена към поканата.

Контакти

инж. Галина Димитрова 051947011

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на вътрешния конкурентен избор

Друга полезна информация

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Техническа спецификация

Проект за договор

Образци за участие

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 10.12.2021 г. 15:11:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки