Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Извършване на строително-ремонтни работи - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Доц. Д-р Дичко Коларов" - гр. Девня

Описание

Поръчката предвижда изпълнение на: Покривни работи - покриване с глинени керемиди, вкл. капаци, мушама и летви, мазачески работи - гипсови шпакловки по стени и тавани, очукване на вароциментна мазилка, Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители, обръщане около дограма с гипсова мазилка, бояджийски работи - боядисване на нови шпакловани стени и тавани, столарски работи - боядисване с латекс около врати и прозорци, дърводелски работи - направа на вътрешно работно скеле за ремонти, изнасяне на строителни отпадъци.

Контакти

Донка Йорданова, зам.кмет

Съобщения

Съобщение за дата на отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Покана за участие

Техническа спецификация

Проект на договор

Образци за участие

Образци за участие

Образци за участие

Образци за участие

Образци за участие

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 2.12.2021 г. 9:47:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки