Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на тренировъчна зала по борба

Описание

Поръчката предвижда изграждане на тренировъчна зала по борба в имот с идентификатор 20482.501.1143.  В южната част на имота е разположена свободностояща едноетажна сграда на допълващо застрояване, с площ от 271 кв.м. Предвижда се нейното премахване от изпълнителя, като на нейно място ще бъде ситуирана новата тренировъчна зала.

            Във функционално и конструктивно отношение сградата е разделена на две тела:

1.         Обслужващ блок – 100 кв.м. – Състои се от входно предверие, санитарни помещения, съблекални, помещение за инвентар и офис за треньорите. Конструкцията е стоманобетонова, с плосък покрив.

2.         Тренировъчна зала – 269 кв.м. – Залата е със светли размери 18,00 / 14,00 м. Конструкцията е метална  - носещи метални колони с квадратно сечение 25/25 см и метални греди с височина от 36 см.

Предвидено е изграждането на ел, ВиК и вентилационна инсталации.

Място на изпълнение: гр. Девня, кв. Девня, ул. „Капитан Петко“, ПИ 20482.501.1143.

Инвестиционният проект е достъпен за изтегляне тук.

Съобщения

Съобщение за дата и час на отваряне на офертите

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Техническа спецификация

Образци за участие

Проект ВиК

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 13.7.2021 г. 10:35:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки