Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Изпълнение на втори етап на строеж на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация

Описание

Поръчката предвижда изпълнение на строеж: новопроектирано основно застрояване в УПИ 30 по плана на кв. „Река Девня“ на гр. Девня представлява масивна, монолитна, изцяло надземна едноетажна сграда за обществено обслужване с функционално предназначение за информационен център към античен амфитеатър. 

Съобщения

Съобщение за отваряне на постъпилите оферти

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Образци за участие

Техническа спецификация

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 1.3.2021 г. 7:11:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки