Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Изпълнение на втори етап на строеж на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация

Описание

Поръчката предвижда изпълнение на строеж: новопроектирано основно застрояване в УПИ 30 по плана на кв. „Река Девня“ на гр. Девня представлява масивна, монолитна, изцяло надземна едноетажна сграда за обществено обслужване с функционално предназначение за информационен център към античен амфитеатър. 

Съобщения

Съобщение за отваряне на постъпилите оферти

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Друга полезна информация

Образци за участие

Техническа спецификация

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 1.3.2021 г. 7:11:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки