Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Разрушаване на незаконни строежи в ПИ 20482.168.3 по КК на гр. Девня

Описание

Обществената поръчка предвижда премахване на стопански постройки, находящи се в ПИ 20482.168.3 по КК на гр. Девня, съгласно Заповед № 1002 – 364 / 29.08.2019 г. на Кмета на Община Девня, влязла в законна сила на 06.03.2020 г., съгласно Решение № 212/12.02.2020 г. на Административен съд – Варна и след изтекъл срок за доброволно изпълнение.

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Друга полезна информация

Покана за участие

Заповед за премахване на незаконно строителство и съдебно решение

Техническа спецификация

Образци за участие

Съобщение за отваряне на постъпилите оферти

Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите предложения

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 17.2.2021 г. 11:05:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки