Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Ремонт на кухненски блок в Център за личностно развитие

Описание

Поръчката предвижда текущ ремонт на кухненски блок в Център за личностно развитие в гр. Девня, включващ изкърпване, шпакловане и боядисване на стени и тавани, подмяна на дограма и остъкляване, обръщане около врати и прозорци, ремонт на ел и ВиК инсталации, подмяна на покривна хидроизолация. Конкретните видове и количества СМР са описани в количествената сметка. Място на изпълнение: гр. Девня, кв. Девня, ул. „Фронтоваци“ № 18-20, Център за личностно развитие.

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 3.11.2020 г. 11:36:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки