Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Строителство и реконструкция на местен път № VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км.1+600 до км.3+555

Описание

 

7.1. Съществуващо положение:

От км.1+600 до км.2+070 съществуващият път е със следните параметри: две ленти за движение – 2х3,25 м., два банкета – с променлива ширина от 1,00м. до 1,5 м.

Настилката в участъка е в лошо състояние: целостта и е компрометирана, напречните и надлъжните наклони възпрепятстват правилното отводняване на пътното платно, затревените банкети не позволяват оттичането на повърхностните води от пътните ленти, има неравности по платното.

От км.2+070 до км.3+555 е временен път с настилка от макадам с ширина от 5,5 м. до 7,00 м. В участъка липсват отводнителни елементи, настилката е неподходяща за тежкотоварни автомобили.

На км. 2+070 има съществуващо Т-образно кръстовище между асфалтовия път и временния.

На км.3+555 има съществуващо Т-образно кръстовище между временния път и съществуващ асфалтов път.

 

7.2. Проектно решение:

7.2.1.   Габарит

7.2.1.1. В участък от км. 1+600 до км.2+070 се запазва съществуващия габарит:

- Лента за движение – 2х3,25 м.;

- Банкет – 2х1,25 м.

7.2.1.2. В участък от км.2+070 до км.3+555:

- Лента за движение – 2х3,25 м.;

- Банкет – 2х1,25 м.

- Уширения на пътните платна при имот 136 / 1.196

 

7.2.2.   Настилка и напречни профили

7.2.2.1. Пътна конструкция в участък от км. 1+600 до км.2+070 – рехабилитация и реконструкция

- Горен пласт на покритието – изравнителен пласт тип „А“ – 4 см.

- Долен пласт на покритието – биндер – мин. 4 см.

7.2.2.2. Пътна конструкция в участък от км.2+070 до км.3+555 – нов път

- Горен пласт на покритието – изравнителен пласт тип „А“ – 4 см.

- Долен пласт на покритието – биндер – 5 см.

- Битумизирана основа – 6 см.

- Трошено-каменна основа – 35 см.

 

7.2.3.   Отводняване

Повърхностното отводняване се извършва посредством двустранен напречен и надлъжен наклон на пътното тяло. Предвижда се изграждането на бетонова ригола с бордюри 18/35 и облицовани окопи.

За отводняване на високите насипи се предвижда изграждането на бетонови улеи. Ще се изградят тръбни водостоци и напречни отводнители с дъждоприемни шахти.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 051947011

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за поръчка

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци за участие

Съобщение за допусната фактическа грешка

Актуален образец № 2 Техническо предложение

Протокол от работата на комисията

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 16.11.2018 г. 11:34:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0013
  • Дата на публикуване в ПОП: 16.11.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 16.11.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0013
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки