Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

“Ремонт на басейн за баки находящи се на територията на “Полимери” АД – гр. Девня, ПИ № 20482.505.534 по КК на гр. Девня във връзка с изпълнението на спешна мярка за овладяване на бедствие съгласно Заповед № 1002-69/28.02.2017г. на Свилен Шитов – Кмет на Община Девня”

Описание

На основание чл. 65, ал.1, т. 1 и 3, ал.  2, т. 10 от ЗЗБ, чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № 1002-69/28.02.2017г. на Свилен Шитов – Кмет на Община Девня за обявяване на бедствено положение на територията на „Полимери” АД (в несъстоятелност)  в Промишлена зона Девня, гр. Девня, ПИ № 20482.505.534 по КК на гр. Девня, с обща площ  1 034 дка., за срок от 7 (седем) дни, удължен до 30 (тридесет) дни със Заповед № 1002-88/07.03.2017г. на Свилен Шитов – Кмет на Община Девня, предвид констатациите по Протокол от проведена работна среща на 23.02.2017 г. на основание Заповед № РД-17-7706-81/20.02.2017 г. на Областен Управител на Област Варна във връзка с опасност от инцидент с химически материали-  „Трихлоретан” - опасен отпадък с код 07 01 07* (халогенирани отпадъци от дестилация и остатъци от реакции) в случая тежки фракции от производство на „Дихлоретан”, вследствие на нова пробойна в резервоара, в който същият се съхранява, с оглед набелязаните мерки по предприемане на незабавни действия за провеждане на аварийно-възстановителни работи чрез заливане на обваловката с подходящ материал с цел предотвратяване на проникването на евентуални нови течове в почвата, както и като взех предвид необходимостта от неотложно възлагане на поръчката поради наличието на изклна Кмета на Община Девня, в качеството му на възложител по смисъла на ЗОП,т на частно търговско дружество по реда на Закона за изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДРЗОП, а именно наличие на констатирана авария, която непосредствено застрашава или може да доведе до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, и замърсяване на околната среда, както и че предвид краткия нормативно определен срок на обявеното бедствено положение и необходимостта от извършване на спешни мерки в имот собственост на частно търговско дружество по реда на Закона за защита при бедствия,  които обстоятелства не се дължат на и не произтичат от действия на Кмета на Община Девня, в качеството му на възложител по смисъла на ЗОП.

Контакти

Кънчо Минчев, 051947040, 051947011

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Заповед за одобряване на покана до определено лице

Покана до "Нектон 2" ООД

Образци на документи

Проект на договор

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 9.3.2017 г. 15:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки