Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВНЯ“, ДОГОВОР ЗА БФП НА ОБЩИНА ДЕВНЯ № 13-11-50/28.08.2013 ГОД.”

Описание

Публикувано на: 11.12.2013, 14:50 Валидно до:18.12.2013 Номер в регистъра на АОП: 9023760 

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:10:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки