Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Финансов одит по проект за енергийна ефективност ОПРР 2012г.

Описание

Публикувано на: 11.04.2012, 14:28 Валидно до:31.05.2012г. Номер в регистъра на АОП: Решение за класиране на участниците в процедура за възлагане на частни поръчки с предмет "Независим финансов одит на инфраструктурен проект"  "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" на разходите по проект  "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" по договор с рег. номер BG161PO001/1/1-09/2010/009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:42:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки