Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Строителен надзор проект енергийна ефектижност на ОПРР 2012г..

Описание

Публикувано на: 11.04.2012, 14:32 Валидно до: Номер в регистъра на АОП: Решение за класиране на участниците в процедура за възлагане на частни поръчки с предмет "Независим строителен надзор на инфраструктурен проект"  "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" за целите на проект  "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" по договор с рег. номер BG161PO001/1/1-09/2010/009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:42:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки