Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

ОТНОСНО: ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на община Девня”

Описание

Публикувано на: 20.05.2014, 16:09 Валидно до: Номер в регистъра на АОП:

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

ОТНОСНО: ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на  хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на община Девня”   

 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 22.05.2014 г. от 14 часа в заседателната зала, етаж трети, сградата на Община Девня, град Девня, бул.”Съединение” №78, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в подробно описаната по – горе процедура.

Съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки на отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

 

 

 

НИНА БЕЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №1002К-46/19.05.2014 Г.

 


 

 
 
  • Публикувано: 20.9.2016 г. 8:45:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки