Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Девня” по обособени позиции

Описание

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Девня” по обособени позиции Самостоятелно обособени позиции, за които участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции заедно и/или поотделно, които са както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на съдове за битови отпадъци – до 160 /сто и шестдесет/ броя пластмасови кофи 240 л., необходими за нуждите на Община Девня”. Обособена позиция № 2 – „Доставка на съдове за битови отпадъци – до 40 /четиридесет/ броя контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 от поцинкована ламарина, необходими за нуждите на Община Девня”. Обособена позиция № 3 – „Доставка на съдове за битови отпадъци - до 10 /десет/ броя паркови кошчета”. Доставката на количествата съдове ще се възлага поотделно с възлагателни писма.
 
Обособени позиции
Самостоятелно обособени позиции, за които участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции заедно и/или поотделно, които са както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на съдове за битови отпадъци – до 160 /сто и шестдесет/ броя пластмасови кофи 240 л., необходими за нуждите на Община Девня”.
Обособена позиция № 2 – „Доставка на съдове за битови отпадъци – до 40 /четиридесет/ броя контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 от поцинкована ламарина, необходими за нуждите на Община Девня”.
Обособена позиция № 3 – „Доставка на съдове за битови отпадъци - до 10 /десет/ броя паркови кошчета”.
Доставката на количествата съдове ще се възлага поотделно с възлагателни писма.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: инж.Нели Павлова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2016/dostavka-na-sdove-za-bitovi-otpadci-za-nuzhdite-na-obcshina-devnya

Протоколи и доклади

Протокол 25.03.2016

Протокол 22.03.2016

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор по ОП1

Договор по ОП2

Друга полезна информация

Публична покана

Договори

Документация

Образци

Съобщение-22.03.2016

Съобщение

  • Валиден/на до: 29.2.2016 г. 0:00:00
  • Публикувано: 17.2.2016 г. 13:57:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 17.2.2016 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9050482
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки