Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на спортни стоки и спортни екипи, фотоапарати, комплекти за фризьорство и гримьорство и материали и консумативи за тях

Описание

Ппредмет: „Доставка на спортни стоки и спортни екипи, фотоапарати, комплекти за фризьорство и гримьорство и материали и консумативи за тях” Община Девня реализира проект: „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня”, по схема „ИНТЕГРА”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Дейностите, попадащи в обхвата на настоящата поръчка се изразяват в еднократна доставка на спортни стоки и спортни екипи, фотоапарати, комплекти за фризьорство и гримьорство и материали и консумативи за тях за нуждите на децата от клубовете по интереси в детските градини учебните заведения в община Девня. В клубовете по интереси, разкрити по горецитирания проект на община Девня се обучават деца и ученици в неравностойно социално положение и в риск от отпадане от обучителната система поради десегрегация, с цел тяхната интеграция. Доставката ще се извърши след подадена заявка от страна на Възложителя, чрез Възлагателно писмо.

 

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Диана Великова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47057, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47011

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/dostavka-na-sportni-stoki-i-sportni-ekipi-fotoaparati-komplekti-za-frizorstvo-i-grimorstvo-i-materiali-i-konsumativi-za-tyah

Протоколи и доклади

Протокол 17.12.2015г

Друга полезна информация

Образци

Публична покана

Проекто договор

Съобщение до медиите

Указания и техническа спецификация

  • Публикувано: 1.12.2015 г. 14:35:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.12.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9048319
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки