Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Девня-2016

Описание

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по техническа спецификация. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията.

 

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Елка Иванова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2016/dostavka-na-kancelarski-materiali-za-nuzhdite-na-obcshina-devnya-2016-2

Разяснения

Писмено разяснение

Протоколи и доклади

Протокол

Друга полезна информация

Образци

Документация за участие

Проекто-договор

Публична покана

Съобщение до медиите

Техническа спецификация

  • Валиден/на до: 12.3.2016 г. 0:00:00
  • Публикувано: 1.3.2016 г. 16:50:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.3.2016 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9050933
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки