Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Девня

Описание

ОТТЕГЛЕНА

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по техническа спецификация. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Елка Иванова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2016/dostavka-na-kancelarski-materiali-za-nuzhdite-na-obcshina-devnya-2016

Друга полезна информация

Образци

Съобщение до медиите

Техническа спецификация

Публична покана

Проекто договор

Документация за участие

Съобщение за оттегляне на ПП-ОТТЕГЛЕНА

  • Валиден/на до: 11.3.2016 г. 0:00:00
  • Публикувано: 1.3.2016 г. 13:39:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.3.2016 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9050907
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки