Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня

Описание

Възложителят предвижда изпълнение на следните строително-монтажни работи: Полагане на топлоизолация по стени, под и покрив, подмяна покривна хидроизолация, подмяна на външна дограма, Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция, изкърпване на вътрешна и външна мазилка, бояджийски работи, окачени тавани, подмяна на осветителни тела, ключове и контакти, подмяна покривно водоотвеждане, подмяна настилка от бетонови плочи.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация и в Количествената сметка.

Контакти

инж. Галина Димитрова, 051947011

Съобщения

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение!!!

Друга полезна информация

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образци за участие

Обявление за обществена поръчка

Решение за откриване на обществена поръчка

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 13.3.2020 г. 12:14:00
  • Номер в ПОП: 00510-2020-0004
  • Дата на публикуване в ПОП: 11.3.2020 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 11.3.2020 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2020-0004
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки