Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня

Описание

Възложителят предвижда изпълнение на следните строително-монтажни работи: Полагане на топлоизолация по стени, под и покрив, подмяна покривна хидроизолация, подмяна на външна дограма, Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция, изкърпване на вътрешна и външна мазилка, бояджийски работи, окачени тавани, подмяна на осветителни тела, ключове и контакти, подмяна покривно водоотвеждане, подмяна настилка от бетонови плочи.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация и в Количествената сметка.

Контакти

инж. Галина Димитрова, 051947011

Съобщения

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение!!!

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение и въздействието му върху сроковете по настоящата обществена поръчка

Протоколи и доклади

Протокол от заседанието на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Заповед за изменение на заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка

Споразумение за прекратяване на договора

Друга полезна информация

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образци за участие

Обявление за обществена поръчка

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за изменение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

  • Статус: Приключена
  • Публикувано: 13.3.2020 г. 12:14:00
  • Номер в ПОП: 00510-2020-0004
  • Дата на публикуване в ПОП: 11.3.2020 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 11.3.2020 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2020-0004
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки