Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Девня

Описание

Предметът на настоящата поръчка включва два вида дейности:

Дейност 1 – Изготвяне на проект за общ устройствен план на Община Девня, която дейност следва да се реализира на два етапа, както следва:

 1. Етап I – Изработване на предварителен ОУПО;
 2. Етап II – Изработване на окончателен ОУПО.

Дейност 2 – Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта за общ устройствен план на Община Девня;

Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен съобразно с действащата нормативна уредба на национално и европейско ниво, при съобразяване и със становищата и препоръките на съответните компетентните органи, дадени преди или в хода на изпълнение на дейностите, както и при задължително съобразяване с констатациите, съдържащи се в Становище изх. № 08-09-055 на Министерство на културата относно плановото задание за изработване на общия устройствен план на община Девня.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 051947045

Предварително обявление

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Разяснения по документацията за участие

Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП

Съобщения

Съобщение за дата на отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протокол № 1003-17 от работата на комисията

Протокол № 1003-67 от работата на комисията

Протокол № 1003-86 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Приложения към Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Документация за участие

Образци на документи

Проект на договор

Планово задание за изработване на ОУП

Опорен план

Схема на инженерната инфраструктура

Схема на собствеността

Обявление за възложена поръчка

 • Статус: Възложена
 • Публикувано: 25.1.2017 г. 16:36:00
 • Номер в ПОП: 00510-2017-0001
 • Дата на публикуване в ПОП: 25.1.2017 г. 16:30:00
 • Дата на публикуване в РОП: 25.1.2017 г. 16:30:00
 • Номер в РОП: 00510-2017-0001
 • Линк към преписката в ПОП: Връзка
 • Линк към решението в РОП: Връзка
 • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки