Профил на купувача

Процедури по ЗОП

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми от квотата на Община Девня“ - пряко договаряне

Описание

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извършва превоз на пътници по междуобщински, междуселищни и градски линии по утвърдени транспортни схеми, както следва: Варна-Девня, Девня-Суворово, Девня-Вълчи дол, Девня-Падина-Провадия, Девня-Падина, Девня-градска линия.

Изпълнението на курсовете от транспортните схеми да се извършва със собствени, на лизинг или наети транспортни средства, като:

АЛ№ № 14, 14А и 28 Варна Девня  - 7 (седем) автобуса (5 основни + 2 резервни), от които най-малко 2 (два) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС;

АЛ Девня – Суворово и Девня – Вълчи дол - 1 (един) автобус;

АЛ Девня – Падина и Девня – Падина – Провадия - 1 (един) автобус;

АЛ Девня – градска линия 4 (четири) автобуса (2 основни + 2 резервни), от които най-малко 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС.

Участникът следва да осигури общ брой основни автомобили 9 броя, като за цялата транспортна схема да се осигурят 4 бр. резервни автобуси.

Обществения пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня се осъществява по основна градска автобусна линия № 1. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня, подробно описани по маршрути и времево разпределение в Техническата спецификация от Документацията за участие.

Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск превоза на пътниците по основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня.

Няма да се заплащат километрите изминати до начална спирка и от крайна спирка до мястото на домуване на автобусите.

Контакти

Димитрина Щерева - специалист УТОС, тел. 051947011

Предварително обявление

Решение за откриване на процедурата

Протоколи и доклади

Протокол № 1003-87 от работата на комисията

Протокол № 1003-88 от работата на комисията

Доклад № 1003-89 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение на Възложителя за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Анекс към договор за обществена поръчка

Друга полезна информация

Образци на документи

Покана до Нира Бус ООД

Покана до Волан ЕООД

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение на договор за обществена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 21.6.2017 г. 14:49:00
  • Номер в ПОП: 00510-2017-0007
  • Дата на публикуване в ПОП: 21.6.2017 г. 16:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 21.6.2017 г. 16:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2017-0007
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки