Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми от квотата на Община Девня

Описание

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извършва превоз на пътници по междуобщински, междуселищни и градски линии по утвърдени транспортни схеми, както следва: Варна-Девня, Девня-Суворово, Девня-Вълчи дол, Девня-Падина-Провадия, Девня-Падина, Девня-градска линия.

Изпълнението на курсовете от транспортните схеми да се извършва със собствени, на лизинг или наети транспортни средства, като:

АЛ№ № 14, 14А и 28 Варна Девня  - 7 (седем) автобуса (5 основни + 2 резервни), от които най-малко 4 (четири) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС изпълнителят да осигури необходимите автобуси за извършване на превоз на трудноподвижни лица;

АЛ Девня – Суворово и Девня – Вълчи дол - 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС изпълнителят да осигури необходимите автобуси за извършване на превоз на трудноподвижни лица;;

АЛ Девня – Падина и Девня – Падина – Провадия - 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС изпълнителят да осигури необходимите автобуси за извършване на превоз на трудноподвижни лица;

АЛ Девня – градска линия 4 (четери) автобуса (2 основни + 2 резервнни), оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС изпълнителят да осигури необходимите автобуси за извършване на превоз на трудноподвижни лица.

Участникът следва да осигури общ брой основни автомобили 9 броя, като за цялата транспортна схема да се осигурят 4 бр. резервни автобуси.

Обществения пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня се осъществява по основна градска автобусна линия № 1. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня, подробно описани по маршрути и времево разпределение в Техническата спецификация от Документацията за участие.

Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск превоза на пътниците по основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня.

Няма да се заплащат километрите изминати до начална спирка и от крайна спирка до мястото на домуване на автобусите.

Контакти

Димитрина Щерева, специалист в отдел УТОС, тел. 0519 47011

Предварително обявление

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Решение и обявление за изменение и допълнителна информация

Съобщения

Съобщение за ден и час на отваряне на ценовите оферти

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Документация за участие

Образци на документи

Проект на договор

Маршрутни разписания

Решение №142/30.09.2016 на ОбС - Девня

Решение №174/28.11.2016 на ОбС - Девня

Документация за участие - изменена

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 26.1.2017 г. 14:46:00
  • Номер в ПОП: 00510-2017-0002
  • Дата на публикуване в ПОП: 26.1.2017 г. 14:30:00
  • Дата на публикуване в РОП: 26.1.2016 г. 14:30:00
  • Номер в РОП: 00510-2017-0002
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки