Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002634/10.09.2015г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 15.03.2016 г. с Платежно нареждане
- Основание за плащане:
                      Ф-ра №0000002634/10.09.2015г.,Сума      11811.59 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002636/10.09.2015г.,Сума        1440.00 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002635/10.09.2015г.,Сума        5802.80 лв. с ДДС
                      Ф-ра №0000002573/10.07.2015г.,Сума      26022.22 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.4.2016 г. 15:47:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00