Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002632/09.09.2015г.

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 14.04.2016 г. с Платежно нареждане
- Основание за плащане:
Ф-ра №0000002634/10.09.2015г.,Сума      16000.00 лв. с ДДС
Ф-ра №0000002632/09.09.2015г.,Сума        6299.87 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 9.5.2016 г. 16:16:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00