Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002594/07.05.2015г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
 - Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 01.10.2015 г. с Платежно нареждане
- Основание за плащане: Ф-ра №0000002594/07.05.2015г.,Сума    3540.36 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002592/07.05.2015г.,Сума  20015.49 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002590/07.05.2015г.,Сума     864.00 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002591/07.05.2015г.,Сума    6109.36 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 28.10.2015 г. 10:55:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00