Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002540/05.03.2015г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 17.04.2015 г. с Платежно нареждане №МО 4654
- Основание за плащане: Ф-ра №0000002540/05.03.2015г.,Сума    3739.22 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002547/31.03.2015г.,Сума    1209.60 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002582/31.03.2015г.,Сума  20476.55 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002581/31.03.2015г.,Сума    6299.87 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002538/05.03.2015г.,Сума    5916.54 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.5.2015 г. 9:36:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00