Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002539/05.03.2015г.

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 05.05.2015 г. с Платежно нареждане №МО1449
- Основание за плащане: Ф-ра №0000002539/05.03.2015г.,Сума   17978.63 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002583/31.03.2015г.,Сума     3657.72 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 22.5.2015 г. 12:07:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00