Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002520/06.01.2015г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
            - Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 17.04.2015 г. с Платежно нареждане №МО 4654
- Основание за плащане: Ф-ра №0000002520/06.01.2015г.,Сума  20899.14 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002521/06.01.2015г.,Сума    6231.43 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002522/06.01.2015г.,Сума    3162.20 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002529/05.02.2015г.,Сума    1211.04 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002530/05.02.2015г.,Сума    6299.87 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002531/05.02.2015г.,Сума   19814.44 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002532/05.02.2015г.,Сума    3090.48 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002537/05.03.2015г.,Сума    5261.76 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.5.2015 г. 9:35:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00