Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002407/24.11.2014 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
- Дата на плащане – 17.04.2015 г. с Платежно нареждане №МО 4654
- Основание за плащане: Ф-ра №0000002407/24.11.2014 г., Сума   7780.38 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002424/19.12.2014 г., Сума   1274.40 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002425/19.12.2014г., Сума  19145.29 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002426/19.12.2014 г., Сума   6891.48 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002427/19.12.2014 г., Сума   3072.55 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002517/06.01.2015 г., Сума     172.80 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002518/06.01.2015 г., Сума   2086.56 лв. с ДДС
                                           Ф-ра №0000002519/06.01.2015г., Сума      475.20 лв. с ДДС

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.5.2015 г. 9:34:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00