Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000000816 / 28.12.2015 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-294/23.07.2014 г.
- Предмет на договора:  Интегриран живот в общността за децата и лица  в неравностойно положение в община Девня  "Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване  за  възрастни лица  по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП’’
 
            - Дата на плащане - 28.12.2015 г. с Платежно нареждане    
            - Основание за плащане: Фактура №0000000816 / 28.12.2015 г., Платежно
            - Размер на плащането – 14 220.00 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 21.1.2016 г. 12:15:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00