Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000002408/24.11.2014 г

Информация

            - Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-291/22.07.2014 г.
            - Предмет на договора: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, генерирани от имоти на                 територията на Община Девня, поддържане на чистотата на териториите за обществено  ползване и съпътстващи дейности за депониране на ТБО’’
            - Дата на плащане – 23.03.2015 г. с Платежно нареждане №МО 3384
            - Основание за плащане: Фактура №0000002408/24.11.2014 г., Платежно
            - Размер на плащането – 4 339.06 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 1.4.2015 г. 16:38:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00