Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000001900/ 01.10.2014 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-302/ 28.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Организиране и провеждане на обучения за  възрастни лица  по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП,,Развитие на човешките ресурси’' 2007-2013г. за проект ,,Интегриран  живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня’ на 5 обособени позиции по процедура ,,ИНТЕГРА’’, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд
 
Обособена подиция № 4: ,,Организиране и провеждане на обучение по ИКТ  за възрастни лица’’
 
            - Дата на плащане - 08.10.2014 г. с Платежно нареждане   
            - Основание за плащане: Фактура №0000001900/ 01.10.2014 г., Платежно
            - Размер на плащането -7 568.00 лв.
 

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 3.11.2014 г. 12:18:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00