Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000000777/ 23.10.2014 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-293/ 23.07.2014 г.
- Предмет на договора: "Организиране и провеждане на обучения за  възрастни лица  по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП,,Развитие на човешките ресурси’' 2007-2013г. за проект ,,Интегриран  живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня’ на 5 обособени позиции по процедура ,,ИНТЕГРА’’, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
 
Обособена позиция № 1: ,,Организиране и провеждане на мотивизационно обучение  за възрастни лица’’
 
            - Дата на плащане - 12.11.2014 г. с Платежно нареждане № МО 4033   
            - Основание за плащане: Фактура №0000000777/ 23.10.2014 г., Платежно
            - Размер на плащането -8 400.00 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 28.11.2014 г. 9:49:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00