Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура – № 0000030993/ 13.12.2014 г

Информация

- Плащане по БОРСОВ ДОГОВОР № 769  за покупко-продажба на стоки , чрез посредничеството на членове на ,, Софийска стокова борса‘’ АД
 - Предмет на договора: "Доставка на гориво за отопление –газьол 0,001% сяра код по КОП-09134200-9,шифър по ЕКП 02144400045, приблизително 210 000литра, за отоплителните сезони 2012-2015г.за обекти общинска собственост.
            - Дата на плащане – в обобщен вид за м.декември 2015г.  Платежно 23.12.2015 г.
            - Основание за плащане: Фактура – № 0000030993/ 13.12.2014 г.                                                         
                                                    Фактура – № 0000034181/ 13.02.2015 г
            - Общ размер на плащането -   14225.28 лв. с ДДС.

 

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 19.1.2016 г. 10:40:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00