Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура – № 0000030933/ 30.09.2014 г.

Информация

- Плащане по БОРСОВ ДОГОВОР № 769  за покупко-продажба на стоки , чрез посредничеството на членове на ,, Софийска стокова борса‘’ АД
            - Предмет на договора: "Доставка на гориво за отопление –газьол 0,001% сяра код по КОП-09134200-9,шифър по ЕКП 02144400045, приблизително 210 000литра, за отоплителните сезони 2012-2015г.за обекти общинска собственост.
            - Дата на плащане – в обобщен вид за м.април 2015г.  Пл. 21.04.2015 г.
            - Основание за плащане: Фактура – № 0000030933/ 30.09.2014 г.
                                                       Фактура – № 0000030993/ 13.12.2014 г.
  
            - Общ размер на плащането -10 000.00 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 18.5.2015 г. 10:44:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00