Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги по организиране на празнично отбелязване на 50-годишнината от обявяване на Девня за град

Описание

Целта на поръчката е да се избере изпълнител, който ще организира празничното отбелязване на 50-годишнината от обявяване на Девня за град, което е планирано да се проведе на 24, 25, 26 и 27 август 2019 година в град Девня, в парк Разсадника. Изпълнителят следва да организира и обезпечи програмата, да осигури пълна логистика на събитието, както и отразяването му в телевизии и интернет социални медии.

Контакти

Донка Йорданова - зам.кмет

051947011

Предварително обявление

Определяне на прогнозната стойност на поръчката

Протоколи и доклади

Протокол от заседанието на комисията

Доклад от комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Приложения към договора

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Указания за участие

Покана за участие в преговори

Образци

Техническа спецификация

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 6.5.2019 г. 10:43:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0008
  • Дата на публикуване в ПОП: 7.5.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 7.5.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0008
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки