Профил на купувача

Процедури по ЗОП

(ПРЕКРАТЕНА) Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Девня

Описание

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Девня за ниско напрежение за осемдесет броя обекти, подробно посочени в техническата спецификация към документацията за участие. Избраният доставчик следва да осигури на Възложителя прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране. 
Изпълнителят следва да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на Възложителя, който представлява общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от Изпълнителя. Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на Независимия преносен оператор ЕСО ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

Контакти

Тодор Николов Рачински, kmet@devnia.bg, тел. 051947011.

 

Предварително обявление

Обявление

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване

Обявление за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Решение

Указания за участие

Техническа спецификация

Проект на договор

ЕЕДОП

Образци на документи

  • Статус: прекратена
  • Публикувано: 30.8.2016 г. 16:25:00
  • Дата на публикуване в РОП: 30.8.2016 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2016-0004
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки